Stanovy
Open Academy

Stanovy združenia

I. Údaje združenia

Názov občianskeho združenia: Open Academy

Sídlo občianskeho združenia: Študentská 7, 040 01, Košice Sever

IČO 50355414

Bankové spojenie
IBAN SK7783300000002601034598
SWIFT FIOZSKBAXXX

II. Ciele združenia

 1. Primárnym cieľom združenia je zoskupiť a rozširovať komunitu tímov a jednotlivcov, ktorí sa z vlastného záujmu objektívne venujú vede, výskumu, vývoju a vzdelávaniu, aby mali možnosť úzko spolupracovať, vytvárať a plánovať spolu aktivity, projekty a publikácie, ktoré pomôžu zvyšovať kvalitu akademickej aj podnikateľskej sféry vo svojom okolí
 2. Cieľom združenia je taktiež zvyšovať úroveň vzdelávania na základných, stredných a vysokých školách vo svojom okolí podávaním návrhov na inovovanie osnov výučby, mentoringom študentov a učiteľov, v prípade vysokých škôl podávaním návrhov na témy bakalárskych, či diplomových prác, ku ktorým členovia združenia budú vedieť poskytnúť bezplatné konzultácie a mentoring ako odbroníci z praxe v oblasti vybranej témy.
 3. Pre podnikateľov, ktorí sa venujú vývoju a inováciám vo svojej oblasti bude združenie vytvárať podmienky, ktoré pomôžu vývoj posilniť a urýchliť Bude im poskytovať neustálu podporu priamo v priestoroch združenia a taktiež im poskytovať a sprostredkovať odbornú pomoc.
 4. Svoj účel bude združenie plniť aj organizovaním verejných prednášok, workshopov a súťaží pre všetky vekové kategórie. Okrem vlastných udalostí je cieľom združenia podporiť aj iniciatívy pre študentov a podnikateľov organizovaných inými inštitúciami.

III. Členstvo v združení

 1. Členstvo v združení je dobrovoľné. Členom môže byť každá fyzická osoba, ktorá súhlasí so stanovami združenia a ktorej vstup do združenia je schválený príslušným orgánom.
 2. Členstvo v združení vzniká vyplnením registračného formulára podpísaného uchádzačom a členom štatutárneho orgánu združenia. Obsah a formu registračného formulára schvaľuje príslušný orgán.
 3. Členovia v združení majú právo
  1. podieľať sa na činnosti združenia
  2. voliť a byť volený do orgánov združenia
  3. obracať sa na orgány združenia s námetmi a sťažnosťami a žiadať o stanovisko
  4. byť informovaný o činnosti a rozhodnutiach orgánov združenia
 4. Členovia združenia majú povinnosti:
  1. dodržiavať stanovy združenia
  2. ochraňovať majetok ostatných členov združenia
  3. ochranovať a zveľadovať majetok združenia
  4. informovať ostatných členov a štatutárny orgán o prípadnom narušení bezpečnosti, poškodení majetku členov alebo samotného združenia
 5. Členstvo v združení zaniká
  1. dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení zo združenia, alebo dňom ústneho vyhlásenia o vystúpení na zasadnutí najvyššieho orgánu
  2. úmrtím člena
  3. zánikom združenia
  4. vylúčením najvyšším orgánom združenia

IV. Orgány združenia

 1. Orgánmi združenia sú
  1. najvyšší orgán - valné zhromaždenie
  2. štatutárny orgán - trojčlenné predsedníctvo
  3. kontrolný orgán
 2. Najvyšší orgán
  1. tvoria všetci členovia združenia
  2. je zvolávaný štatutárnym orgánom. V prípade nesúhlasu s postupovaním štatutárneho orgánu môže byť zvolaný aj ktorýmkoľvek riadnym členom, pričom povinným bodom programu sú aj voľby nového štatutárneho orgánu. Definitívny dátum valného zhromaždenia musí byť stanovený minimálne 10 dní vopred.
  3. je uznášaniaschopný, ak sa ho zúčastní nadpolovičná väčšina všetkých členov. Uznesenia sa stávajú platnými podpisom zápisnice všetkými prítomnými členmi.
  4. schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky
  5. volí a odvoláva všetky ostatné orgány, vrátane štatutárneho orgánu a kontrolného orgánu
  6. schvaľuje plán činnosti a výročnú správu
  7. schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení
  8. rozhoduje o zániku združenia zlúčením s iným občianskym združením alebo dobrovoľným rozpustením
 3. Štatutárny orgán
  1. zabezpečuje a riadi činnosť združenia medzi jednotlivými stretnutiami najvyššieho orgánu
  2. schvaľuje prijatie nových členov
  3. môže byť zastúpený ktorýmkoľvek z troch členov predsedníctva, pričom každý z nich koná za združenie samostatne
  4. koná v mene združenia tak, že ku svojmu menu uvedie svoju funkciu, názov združenia, vlastnoručný podpis a pečiatku združenia
 4. Kontrolný orgán
  1. je orgánom, ktorý za svoju činnosť zodpovedá najvyššiemu orgánu
  2. členstvo v kontrolnom orgáne je nezastupiteľné s členstvom v orgánoch druženia
  3. kontroluje hospodárenie združenia, upozorňuje orgány na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie
  4. kontroluje aj dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov

V. Zásady hospodárenia

 1. Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom.
 2. Zdrojmi majetku môžu byť
  1. členské príspevky
  2. poplatky za poskytnuté služby
  3. poplatky za účasť na zorganizovaných podujatiach
  4. dary od fyzických osôb
  5. dotácie a granty od právnických osôb alebo orgánov verejnej správy
 3. Primárnym cieľom hospodárenia s majetkom združenia je udržiavanie a zveľaďovanie kvality činnosti, ktorou sú napĺňané stavovené ciele združenia

VI. Zánik združenia

 1. Združenie zaniká
  1. zlúčením s iným občianskym združením
  2. dobrovoľným rozpustením
 2. O zániku združenia rozhoduje valné zhromaždenie, pričom súčasne rozhodne aj o prechode práv a povinností k majetku združenia.
 3. V prípade dobrovoľného rozpustenia vymenuje najvyšší orgán likvidátora. Likvidátor vyrovná záväzky združenia a so zvyšným majetkom naloží podľa rozhodnutia najvyššieho orgánu. Likvidátor oznámi zánik a likvidáciu združenia do 15 dní Ministerstvu vnútra.

VII. Závarečné ustanovenia

Návrh stanov bol prerokovaný a schválený prípravným výborom na zasadnutí dňa 14.6.2016
Združenie vzniká registráciou na Ministerstve vnútra, stanovy nadobúdajú účinnosť dňom registrácie.